• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20160107

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1. Нисэх буудлуудын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журамд алсын барааны харагдацын мэдээлэл болон OCA(H)-ийг MDA(H) болгож өөрчилсөн, зарим нисэх буудлуудын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журамд алсын барааны харагдaцын мэдээллийг нэмсэн.
2. Дэглий-Цагаан НБ-ын гэрэл суултын мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсан.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NIL

А серийн NOTAM

190839 ZMUBYNYX
(A0629/15 NOTAMN
Q)ZMUB/QARXX/IV/NBO/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1511120000 C)PERM
E)IN PAGES ENRC OF AIP MONGOLIA (AIRAC AIP AMDT 06/15 WEF 12 NOV
2015)DIST OF SEGMENT ASGAT-GEREL OF ATS RTE G230 SHALL BE READ AS
66KM  INSTEAD OF 67KM.)

C серийн NOTAM

NIL

ШМ0037/16 Улаанбаатар: Холын NDB, MARKER дээр 2016.01.26-ний 10:00-17:00 цагийн хооронд  техник үйлчилгээ хийнэ. Унтраах үед цаг авна.

ШМ0038/16 Улаанбаатар: ТР-1Б дизель генератор Р500 ачаалал шилжүүлэх самбар дээр 2016.01.19-ний 11:30-13:30 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Манай албанаас эрхлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаархи таны бодол

poll

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.