• Mongolian
Маягтууд

ЖУРМЫН МАЯГТУУД

MA-JU1-1.doc - Ажилтны мэргэжлийн бэлтгэлийн бүртгэл
MA-JU1-2.doc - Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний багшийн эрхийн шалгалт
MA-JU1-3.doc - NOTAM-ын үйлчилгээний эрхийн шалгалт
MA-JU1-4.doc - НМЭ-ийн үйлчилгээний эрхийн шалгалт
MA-JU1-5.doc - Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний мэдээ зохицуулалтын эрхийн шалгалт
MA-JU1-6.doc - Нислэгийн өмнөх мэдээллийн үйлчилгээний эрхийн шалгалт
MA-JU1-7.doc - Өгөгдлийн сангийн эрхийн шалгалт
MA-JU1-8.doc - Зурагзүйн эрхийн шалгалт

MA-JU2-1.docx - Түүхий өгөгдөл хүлээн авах маягт
MA-JU2-2.docx - Түүхий өгөгдлийн бүртгэл

MA-JU3-1.docx - Баталгаажсан өгөгдлийн бүртгэл
MA-JU3-2.docx - Дэлгэрэнгүй бүртгэл
MA-JU3-3.docx - НМҮ-ний бүтээгдэхүүний чанарын шалгалтын хуудас

MA-JU4-1.docx - Үл тохирол болон залруулгын талаар мэдээлэх хуудас
MA-JU4-2.docx - Үл тохирол болон залруулгын бүртгэл
MA-JU4-3.docx - Залруулах арга хэмжээний хүсэлт
MA-JU4-4.docx - Залруулах арга хэмжээний бүртгэл

MA-JU5-1.docx - Дотоод баримт бичгийн жагсаалт
MA-JU5-2.docx - Гадны гаралтай баримт бичгийн жагсаалт
MA-JU5-5.docx - Хяналттай баримт бичгийн бүртгэл
MA-JU5-6.docx - Хүчингүй баримт бичгийн жагсаалт
MA-JU5-7.docx - Хяналттай баримт бичгийн жагсаалт. 

MA-JU7-1.docx - Дотоод аудитын тайлангийн хуудас
MA-JU7-2.docx - Сэргийлэх арга хэмжээний бүртгэл
MA-JU7-3.docx - Зөрчлийн хуудас - RF01
MA-JU7-4.docx - Зөрчлийн бүртгэл
MA-JU7-5.docx - Хэрэглэгчийн саналт, хүсэлт, гомдлын бүртгэл
MA-JU7-6.docx - Дотоод аудитын бүртгэл
MA-JU7-7.docx - Үл тохирох бүтээгдэхүүний хяналтын бүртгэл
MA-JU7-8.docx - Хадгалагдаж буй үл тохирох бүтээгдэхүүний жагсаалт
MA-JU7-9.docx - Санал, хүсэлт, гомдол
MA-JU7-10.docx - Болзошгүй үл тохирлын бүртгэл

MA-JU11-1.docx - Удирдлагын дүн шинжилгээний бүртгэл

MA-JU13-1.docx - Серверт өгөгдөл хадгалах бүртгэл

АЖЛЫН ЗААВРЫН МАЯГТУУД

MA-AZ1-1.docx - Нислэгийн мэдээллийн бүртгэлийн дэвтэр
MA-AZ1-2.docx - Саатсан болон цуцлагдсан нислэгийн мэдээний хуудас

MA-AZ21-1.docx - Ээлж хүлээлцэх хяналтын хуудас
MA-AZ21-2.docx - Зарласан болон тараан танилцуулсан мэдээний бүртгэл
MA-AZ21-3.docx - Олон улсаас ирсэн NОТАМ мэдээний бүртгэлийн хуудас
MA-AZ21-4.docx - Тараан танилцуулсан мэдээний бүртгэлийн дэвтэр

MA-AZ4-1.docx - НМҮА-ны вэб хуудасны хэрэглэгчийн бүртгэл
MA-AZ4-2.docx - НМҮА-ны автомат системийн хэрэглэгчийн бүртгэл
MA-AZ4-3.docx - Өгөгдөл хадгалах серверийн хэрэглэгчдийн бүртгэл
MA-AZ4-4.docx - Тоног төхөөрөмжийн саатлын дэвтэр
MA-AZ4-5.docx - "Internet self briefing" үйлчилгээний хэрэглэгчийн бүртгэл

MA-AZ51-1.docx - Ээлжийн бүртгэлийн дэвтэр
MA-AZ51-2.docx - Агаарын навигацийн мэдээ
MA-AZ51-3.docx - Нислэгийн өмнөх мэдээллийн товхимол /PIB/ хүлээлцэх дэвтэр

MA-AZ6-1.docx - Ээлжийн чанарын шалгалтын хуудас

MA-AZ7-1.docx - Нислэгийн дараах илтгэх хуудас хүлээн авсан тэмдэглэл
MA-AZ7-2.docx
- Нислэгийн дараах илтгэх хуудас

MA-AZ8-1.docx - НМҮ-ний бүтээгдэхүүний бүртгэлийн дэвтэр
MA-AZ8-2.docx - НМҮ-ний бүтээгдэхүүн оруулсан бүртгэлийн дэвтэр
MA-AZ8-3.docx - Jepessen-ний өөрчлөлт оруулсан бүртгэлийн дэвтэр

MA-AZ11-1.docx - 2D, 3D Graphic NOTAM мэдээний бүртгэлийн хуудас

MA-AZ12-1.docx - НМЭ-ийн хэрэглэгчдийн бүртгэл
MA-AZ12-2.docx - НМЭ тараасан бүртгэл
MA-AZ12-3.docx - НМҮ-ний бүтээгдэхүүний бүртгэл
MA-AZ12-5.docx - НМЭ-ийн өөрчлөлтийн үйлчилгээний хураамжийн бүртгэл
MA-AZ12-6.docx - Эцсийн шалгалт хийсэн бүртгэл
MA-AZ12-9.docx - Хэвлэсэн бүтээгдэхүүний бүртгэл
MA-AZ12-10.docx - Файл хүлээлцсэн бүртгэл
MA-AZ12-12.docx - НМҮ-ний бүтээгдэхүүн тараасан бүртгэл
MA-AZ12-13.docx - Бусад тараасан зүйлсийн бүртгэл
MA-AZ12-14.docx - Захиалгаар боловсруулсан зургийн бүртгэл
MA-AZ12-15.docx - CD бүтээгдэхүүнийг хүлээлцсэн бүртгэл
MA-AZ12-16.docx - НМҮ-ний бүтээгдэхүүний төслийн шалгалтын хуудас

MA-AZ14-1.docx - Боловсруулсан зургийн бүртгэл
MA-AZ14-2.docx - Хяналттай зургийн бүртгэл
MA-AZ14-3.docx - НТМХ-т хадгалагдаж буй зургийн бүртгэл
MA-AZ14-4.docx - Цаасан зураг хүлээлцсэн бүртгэл

ШУВУУНЫ МӨРГӨЛТИЙГ МЭДЭЭЛЛЭХ ХУУДАС

 


ШМ0037/16 Улаанбаатар: Холын NDB, MARKER дээр 2016.01.26-ний 10:00-17:00 цагийн хооронд  техник үйлчилгээ хийнэ. Унтраах үед цаг авна.

ШМ0038/16 Улаанбаатар: ТР-1Б дизель генератор Р500 ачаалал шилжүүлэх самбар дээр 2016.01.19-ний 11:30-13:30 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Манай албанаас эрхлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаархи таны бодол

poll

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.